Nieustannie czynimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić najwyższy poziom jakości obsługi i oferowanych
usług. Dlatego zobowiązujemy się do świadczenia usług lub sprzedaży towarów, pozbawionych wad fizycznych
oraz prawnych. W przypadku, gdy nabyty towar lub usługa są wadliwe, przysługuje Państwu jako
konsumentom, prawo wniesienia reklamacji.


JAK WNIEŚĆ REKLAMACJĘ
Aby wnieść reklamację, mogą Państwo skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Poniżej podajemy
dane, pod które należy kierować reklamacje:


ORLOS Wiktor Orłoś
ul. Bagienki 7
32-050 Skawina
pomoc@orlos.net

W celu umożliwienia nam sprawnego rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, zalecamy, aby zawierało ono:


• imię i nazwisko,
• adres,
• nr telefonu i adres e-mail,
• datę zawarcia umowy,
• datę stwierdzenia przyczyny reklamacji,
• opis problemu,
• żądanie reklamacji,
• podpis.
Udostępniamy możliwość złożenia reklamacji przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do
Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.


PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


Otrzymane reklamacje rozpatrujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności ustawy Kodeks cywilny. Informacje o stosowanej przez nas procedurze rozpatrywania reklamacji
znajdą Państwo w regulaminie naszej strony internetowej, w części „Reklamacje” oraz poniżej.


Czas rozpoznania: wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.


Podstawa reklamacji: reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów objętych umową sprzedaży
oraz innych usług.


Żądanie reklamacji:


• Mogą Państwo żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy obowiązani
wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Państwa.


• Możemy odmówić zadośćuczynienia Państwa żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową
towaru wadliwego w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.

• Jeżeli towar ma wadę, mogą Państwo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienimy towar wadliwy na
wolny od wad albo usuniemy wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już przez nas
wymieniony lub naprawiany albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad
lub usunięcia wady. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


• Jako konsumenci, mogą Państwo zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany
towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Państwa inny sposób zaspokojenia.
• Obniżona cena, o której stanowi powyższy punkt, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.


Informacja o rozpatrzeniu reklamacji: W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych,
które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej. W
przypadku braku podania tych danych, udzielimy odpowiedzi na reklamację w sposób analogiczny do jej
wniesienia.


POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, mogą Państwo skorzystać z
przysługujących sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako konsumenci,
mogą Państwo skorzystać z następujących możliwości:


• Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Adres właściwego sądu można ustalić za
pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem
URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.


• Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Adres
właściwej Inspekcji można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.


• Skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


• Złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL
http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.


Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych wyżej
wymienionych podmiotów.


Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów
konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.