KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY


Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez
Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Konsumenci mają prawo do odstępowania od umów zawartych na odległość, bez podawania przyczyny w
terminie 14 dni od umowy zawartej z nami. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym pouczeniem. Zawiera
ono istotne informacje na temat sposobu odstąpienia od umowy i uprawnień z tym związanych.

Zgodnie z naszym regulaminem Przedsiębiorca Indywidualny to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38) produkty personalizowane (grawerowane) nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.)

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować nas (ORLOS Wiktor Orłoś,
ul. Bagienki 7, 32-050 Skawina, zamowienie@kbcustom.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Konsument może odstąpić od umowy, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie
można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu strony internetowej, jednak nie
jest to obowiązkowe.

Jeżeli złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta
przestaje wiązać.


Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: ORLOS
Wiktor Orłoś, ul. Bagienki 7, 32-050 Skawina, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą
Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku
nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy możesz pobrać stąd.